Valikko Sulje

Talousarviopuheeni Lappeenrannan kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.12.2022.

Ryhmäpuheenvuoroni Lappeenrannan kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 12.12.2022.

Arvoisa rouva valtuuston puheenjohtaja,  

hyvät valtuutetut,  

viranhaltijat ja kokousta seuraavat. 

Viime vuonna puhuin talousarviopuheessani koronakriisin tuomista vaikeista ajoista. Silloin emme vielä osanneet aavistaa mitä vuosi ja helmikuu 2022 tuo tullessaan. Venäjän käynnistämä julma ja täysin tuomittava hyökkäyssota on ollut meidän kaikkien mielissämme tänä aikana. Ukrainan on voitettava tuo sota ja tilanne voi päättyä vain siten, että Venäjä poistuu Ukrainan maaperältä. Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut paljon meidänkin elämäämme. Suomi on päättänyt liittyä Natoon aikana, jolloin Euroopassa käydään sotaa. Valtakunnallisesti Suomessa on onneksi panostettu vahvasti kansalliseen puolustukseen sekä Suomen huoltovarmuuteen. Nämä päätökset on tehty pääministeri Sanna Marinin hallituksen johdolla.  

Turvallisuus koostuu monista tekijöistä, ei vain maanpuolustuksesta tai rajavalvonnasta. Se koostuu hyvinvointivaltion palasista, tukiverkosta ja palveluista, työpaikoista ja toimeentulosta. Näinä aikoina meidän on katsottava suomalaisten turvallisuutta entistä laajemmin. Turvallisuuden tunne syntyy luottamuksesta yhteiskuntaan ja toisiin ihmisiin, osallisuuden kokemuksesta, elämän hallinnasta ja ennustettavuudesta sekä oikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Sisäisen turvallisuuden perusta luodaan siten politiikalla, joka vähentää eriarvoisuutta yhteiskunnassa ja vahvistaa kansalaisten osallisuutta. Turvallisuutta Lappeenrantaan tuo myös kaupungintalouden tasapaino, joka mahdollistaa myös tärkeiden investointien tekemisen, vaikka kustannusten nousu onkin hidastamassa kaupungin investointisuunnitelman toteutusaikataulua. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen siirtyessä hyvinvointialueelle vuoden 23 alusta, muuttuu kaupungin saama rahoitus todella merkittävästi. Voimme varmasti todeta, että rahoituksen siirtyminen valtion vahvemmille harteille on tässä ajassa parempi vaihtoehto. Kunnille jää kuitenkin vahva rooli terveyden edistämisen puolelle. Siksi onkin tärkeää, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintaa vahvistetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kanssa. 

Ukrainan sodan myötä olemme kaupunkina uuden haasteen edessä. Totutut matkailijavirrat ovat hiipuneet ja rajaliikenne perustellusti tyrehtynyt. Erityisesti alueen kaupan ja matkailun alalle tappiot ovat merkittävät. Meidän on kaupunkina ja maakuntana alettava kehittämään asioita uudesta näkökulmasta. Koulutus, teknologia, vihreä energia, Saimaa-matkailun edistäminen ovat esimerkkejä kaupungin elinvoiman parantamisen mahdollisuuksista. Ammattiopisto Sampo, LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT tekevät hyvää ja tärkeää työtä sekä ovat osaltaan mahdollistamassa elinvoiman parantumista. Opiskelijoiden määrä kaupungissamme tuleekin ensi vuonna kasvamaan, kun LUT-yliopistolla aloittaa yhteiskuntatieteellinen tiedelinja. Yliopiston laajenemisesta voimme olla kaupunkina ylpeitä. Olemme tyytyväisiä yliopiston ja kaupungin sekä verkostojemme yhteistyöstä vihreän siirtymän aktiivisessa eteenpäin viemisessä. Tämä yhteistyö on maakunnallemme elintärkeää.  

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ottaa mielenkiinnolla vastaan Kisakenttä Oy:n suunnitelmat torikorttelin kehittämishankkeesta ja hyväksyy selvityksen aloittamisen. Kaupungin rooli on määritelty hankkeen suunnitelmissa selvästi ja seuraavaksi onkin aika selvittää hankkeen mahdollisuudet ja hinta-arviot perinpohjaisesti. Hanke olisi onnistuessaan omiaan parantamaan liikuntaolosuhteita sekä kaupungin elinvoimaa.  

Kuten sanoin, Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut meidänkin kaupunkimme toimintaan. Rakennuskustannusten noustessa on kaupungin mittavaa investointilistaa tarkasteltava uudestaan. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että vihdoin saamme käyntiin Sammontalon ja Korvenkylän koulujen rakentamisen. Liian kauan ovat näiden alueiden oppilaat joutuneet odottamaan tarkoituksenmukaisia koulutiloja. Lapsimäärien väheneminen haastaa kaupunkiamme tulevaisuudessa entistä enemmän. Siksi onkin järkevää tarkastella kaupungin palveluverkkoa kokonaisuutena. Kouluinvestointeihin kuuluvat myös väistötilajärjestelyt. Meidän valtuustoryhmämme halusi kirjata kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen, että Sammonlahden yläkoulun oppilaiden väistötilat tulee löytää Sammonlahden alueelta.  Oppilaat ansaitsevat tarkoituksenmukaiset tilat väistön ajalle mahdollisimman läheltä omaa asuinaluettaan. 

Kaikkia meitä huolestuttaa kasvaneet elinkustannukset. Erityisesti energian hinta on noussut huimasti tämän vuoden aikana. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä teki elokuussa aloitteen, jossa se vaati kaupungin aloittamaan toimenpiteitä, joilla se osaltaan voisi hillitä energian käyttöä ja kustannusten kasvua. Keinovalikoimassa ovat toimialakohtainen kulujen vähentäminen, katkotilanteisiin varautuminen, energiayhtiön tuloutuksen tarkastelu, pidemmän maksuajan myöntäminen asiakkaille kylmimmille talvikuukausille. Osa toimista on jo tehty ja osaa toivomme mukaan valmistellaan.  

Liikunnan toimialan osalta olemme tyytyväisiä kaupungin liikuntapaikkaverkon kehitykseen. Tulevaisuudessa eri lajien harrastusmahdollisuuksien parantaminen ympärivuotiselle harrastamiselle on entistä tärkeämpää. Samalla meidän on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että parannamme omaehtoisen liikkumisen mahdollisuuksia. Ulkokuntosalit, lenkkipolut ja kuntoportaat liikuttavat ihmisiä paljon ja siksi onkin tärkeää pitää huolta myös omaehtoisen liikkumisen edellytyksistä. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää skeittihallin rahoituksen mahdollistamista erittäin tervetulleena esityksenä, lajin harrastajat ansaitsevat tarkoituksenmukaiset tilat ympärivuotiseen harjoitteluun.  

Varhaiskasvatus on joutunut muun kasvatusalan tavoin kovaan paineeseen niin koronan aikana kuin sen jälkeenkin. Alan ihmiset ovat joutuneet venymään todella paljon ja meistä on tärkeää, että talousarvioon kirjataan selvästi, että varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevien työntekijöiden työoloja parannetaan siten, että sairauspoissaolojen ajaksi varhaiskasvatusyksiköille varataan riittävät resurssit sijaisen palkkaamiselle. Lähtökohtaisesti poissa olevan työntekijän paikalle tulee mahdollistaa sijaisen palkkaaminen.  

Henkilöstö on kaupunkimme tärkein voimavara. Lappeenrannan kaupungin on kehityttävä parempana työnantajana henkilöstöä kuullen. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa, että kaupunki tarjoaa työnantajana henkilöstölleen paremmat edellytykset oman työn tekemiseen. Meidän mielestämme hyvään työkulttuuriin kuuluu henkilöstön säännöllinen kuuleminen. Muuttuva toimintaympäristö vaatii avointa vuoropuhelua ja luottamuksen rakentumista johdon ja henkilöstön välille. Tämän vuoropuhelun edellytysten parantaminen on mielestämme tärkeä tavoite. Henkilöstön kuulemisen parantaminen tuottaa kestäviä menestystarinoita, joiden mahdollistaminen on meidän tärkeimpiä tavoitteitamme. Samalla otamme ilolla vastaan koulutuksen kaupunki tavoitekohdan ”huolehdimme henkilöstön osaamisen ajantasaisuudesta”. Keskeiset toimet tavoitteeseen pääsemiseksi ovat osaamistarvekartoituksen tekeminen ja koulutussuunnitelman laatiminen. On tärkeää, että työntekijöillä on mahdollisuus tulla aidosti kuulluksi ja samalla mahdollista päivittää omaa osaamistaan.  

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja viranhaltijat. 

Näinä haastavina aikoina meidän tulee luottaa myös toisiimme ja meidän tulee tehdä päätöksiä harkiten sekä laajasti keskustellen. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa kiittää, muita valtuustoryhmiä, viranhaltijoita ja kuntalaisia yhteistyöstä. Meillä on täällä valtuustossa hyvä ja keskusteleva meininki. Välillä olemme asioista eri mieltä, mutta erimielisyydet ratkaistaan keskustelemalla ja tarvittaessa äänestämällä, ei somen keskustelupalstoilla.

Kiitos kaikille ja hyvää joulua ja onnellista sekä yhteistyön täyteistä uuttavuotta kaikille.